Shahi Palace Restuarant

2209 Hwy 6 S.
Houston, TX 77077

ph: 8326519089

2209 Hwy 6 S.
Houston, TX 77077

ph: 8326519089